เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ จุดเทียนถวายอาลัย พสกนิกรกว่า 3.5 หมื่นร่วมพิธี ล้นอุทยานหลวงฯ

 | Thu 3 Nov 2016 08:29 ICT

CityNews – วันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 18.39 น. ที่ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 35,000 คน นำโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทั้งหมดที่มาร่วมพิธียืนเต็มทั้งลานราษฎร์รักบาท (บริเวณหน้าหอคำหลวง) และลานราชพฤกษ์ ซึ่งจุคนได้ราว 20,000 คน รวมทั้งเต็มลานต้นโพธิ์แห่งความจงรักษ์ภักดี

14938294_1351407331549635_8021785322404008395_n

ทั้งนี้งานเริ่มในเวลา 17.00 น. ด้วยการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีแจ๊สจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมการฉายภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเป็นการบรรเลงเพลง “ลมหนาว” โดยวงออเครสต้าและคณะนักร้องประสานเสียง พร้อมด้วยวีทีอาร์บทกลอนสดุดีและแสดงความไว้อาลัย ต่อด้วยการที่กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย ความว่า เมื่อวันพุธ ที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2501 เป็นวันที่ปวงพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ต่างปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้มีโอกาสถวายการรับเสด็จ ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อปี พุทธศักราช 2489 และนับเนื่องจากปีพุทธศักราช 2501 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมามากกว่า 92 ครั้ง นำความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวเชียงใหม่ตราบจนทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ แตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่และความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมากมาย เหลือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้กำจัดการปลูกฝิ่นและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน ทำให้พี่น้องชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่พึ่งพายาเสพติดและได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ มากถึง 26 แห่ง จนอาจกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งโครงการหลวง

นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมในทุกสาขาของการพัฒนา ไม่ว่าโครงการเพื่อการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม และการสื่อสารด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาแบบบูรณาการ ซึ่งทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรทั้งปวง เกิดมรรคเกิดผลที่เป็นรูปธรรม พสกนิกรของพระองค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาและนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณและถวายคำมั่นสัญญาว่า จะน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ จะดำเนินรอยตามพระยุคลบาทและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้วัฒนาสถาพรสืบไปตราบจนชีวิตจะหาไม่

จากนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนกนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อย ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมใจสงบนิ่ง 90 วินาที จากนั้นร่วมกันจุดเทียนจนสว่างไสวทั้ง 3 ลานที่พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมกันประกอบพิธีฯ จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บทเพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยมีวงออเครสต้าและคณะนักร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โรงเรียนปรินส์รอแยลล์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย